A VITAKING "Nyerővitamin" NYEREMÉNYJÁTÉK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban GDPR) 13. és 14. cikke alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

1, Fogalom meghatározás

1.1. Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.2. Adatkezelés:

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltozftatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.3. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így a jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 1. fejezetben meghatározott személyek együttesen;

1.4. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1.5. Adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

1.6 Címzett:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

1.7. Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság;

1.8. Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1.9. Adatvédelmi incidens:

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

1.10. Partner:

Az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

1.11. Weboldal:

A portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

1.12. Közösségi oldal:

A portálon található, a weboldalhoz, annak tartalmához kapcsolódó oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

2. Adatok kezelése

Adatkezelő: Vitaking Kft. Székhely: 1063 Budapest Szív u. 33. Telephely: 8200 Veszprém, Lőszergyári út 5. Cégjegyzékszám: 01-09-985921 Adószám: 13076281-2-42

Telefon: (88)590-410, E-mail: info@vitaking.hu

 

2.1       A kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott, az itt felsorolt személyes adatokat kezeli a következő célból:

 

Kezelt adat Név/ születéskori név  Telefonszám E-mail cím E-mail cím
Célja A nyeremény megfelelő személynek való eljutattása Kapcsolattartás, sorsolás, nyeremény kijutattása Kapcsolattartás, sorsolás, nyeremény kijutattása Hírlevél küldése
Jogalap Hozzájárulás Hozzájárulás Hozzájárulás Hozzájárulás
Időtartama A cél megvalósulásáig, kivéve, ha a nyertes egyébként is a vásárlónk A cél megvalósulásáig A cél megvalósulásáig Visszavonásig
Történik-e adat-továbbítás Igen, amennyiben a viszonteladó (Kiemelt Vitaking viszonteladó) adta a sorsjegyet Igen Igen Nem
Címzett A Vitaking Kft. szerződéses viszonteladói, nyertesenként változik A Vitaking Kft. szerződéses viszonteladói, nyertesenként változik A Vitaking Kft. szerződéses viszonteladói, nyertesenként változik ---
Milyen célból? Nyereményről való értesítés Nyereményről való értesítés Nyereményről való értesítés ---
Ki ismerheti meg az adataimat? Vitaking marketingért felelős munkatársa, valamint viszonteladó partner, ahol a vásárlás történt, illetve a Magyar Posta Zrt. amennyiben a nyereményény postai úton kerül kiszállításra. Vitaking marketingért felelős munkatársa, valamint viszonteladó partner, ahol a vásárlás történt, illetve a Magyar Posta Zrt. amennyiben a nyereményény postai úton kerül kiszállításra. Vitaking marketingért felelős munkatársa, valamint viszonteladó partner, ahol a vásárlás történt, illetve a Magyar Posta Zrt. amennyiben a nyereményény postai úton kerül kiszállításra. Vitaking marketingért felelős munkatársa.

 

További adatfeldolgozók: 

Across Média Kft.

weboldal üzemeltetés

1054 Budapest, Honvéd utca 8.
www. across.hu

The Rocket Science Group LLC

elektronikus hírlevél alapú tájékoztatás

675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA,
 https://mailchimp.com/

Magyar Posta Zrt.

Nyeremény kijutattása

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,  www.posta.hu 

Facebook Inc.

közösségi szolgáltatások, hirdetések kezelése

1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States, https://www.facebook.com/about/privacy

Google Inc.

analitikai szolgáltatások, hirdetések kezelése

US, CA 94043, Mountain View, Amphitheatre Parkway 1600; https://policies.google.com/privacy


2.2.     
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: 

Ön jogosult

 1. a GDPR 15. cikke alapján adatainak hozzáféréséhez, továbbá hogy információt kapjon
 • Az adatkezelés céljáról
 • A kezelt adatok köréről
 • Az adatfeldolgozókról, akinek az ön adatait továbbítani fogják
 • Az adatkezelés időtartamáról

 

 1. a GDPR 16. cikke alapján személyes adatainak helyesbítését kérni.
 2. A GDPR 17. cikke alapján kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatok jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges.
 3. A GDPR 18. cikke alapján kérheti személyes adatainak korlátozását, amennyiben vitatja az adatainak pontosságát. Arra az időtartamra vonatkozik ez esetben a korlátozás, amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát.

 

A személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 25 (huszonöt) nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 (huszonöt) napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

2.3.      Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés ellen panasszal élhet az adatkezelőnél Vitaking Kft. Székhely: 1063 Budapest Szív u. 33. Telephely: 8200 Veszprém, Lőszergyári út 5. Telefon: (88)590-410, E-mailinfo@vitaking.hu.

Vagy polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen a lakhelye szerinti törvényszéknél.

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400 fax.: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

3. Vonatkozó jogszabályok

A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR).

 

4, Az adatkezelés biztonsági elvei

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Társaság informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Társaság megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5, Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Érintett által látogatott weblap használatának elemzését.

Az Érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül az Érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Érintett weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

6, Jognyilatkozat

A Társaság a honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat csakis tájékoztatás céljóból teszi közzé. A megjelenített védjegyek, és logók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, ezekhez fűződő jogok kizárólag az Adatkezelőt illetik meg.

A honlapon megtalálható védjegyek védjegyoltalom alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon, és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. Tilos a honlapon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más honlaphoz kapcsolást (linket) létrehozni. Jogellenes felhasználás esetén szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Az Érintett az információkat eredeti formában, kizárólag a saját céljára használhatja fel, a számítógépére letöltse, illetve kinyomtassa. Ezen engedély kizárólag a weboldal egy eredti példányának kezelését illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Az Érintett képernyőjén megjelenített weboldal pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan a Társaságtól független változtatásokra nem vállal – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – semmilyen természetű garanciát.

A Társaság fenntartja a jogot a honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.

A Társaság nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.

A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Társaság kizárja.

A Társaság nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Társaság weboldalához kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak.

Amennyiben Érintett írásos anyagot bocsát a Társaság rendelkezésére, az Érintett elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy a Társaság azt – minden felelősségvállalás nélkül – közzé teheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. Érintett ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez a Társaság ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Társaságot.

A Társaság weboldala a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhat, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Jelen szabályzat szerzői jogi műnek minősül, tilos a Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül. Szabályzat szerzője az Adatkezelő.